نام نماد :

ثمسكن

نام شرکت :

گروه سرمایه گذاری مسکن

مدیر عامل:

محمدرضا جواهري تفتي

تلفن:

02122913592

فکس:

22913599

آدرس:

وب سایت:

www.maskanco.ir

ایمیل:

info@maskanco.ir

سال مالی:

09/30

موضوع فعالیت:

سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار مربوط به واحدهای فعال در زمینه تهیه زمین و اجرای طرح های ساختمانی