نام نماد :

ثغرب

نام شرکت :

سرمایه گذاری مسکن شمالغرب

مدیر عامل:

فرهاد ياسمي

تلفن:

33289232

فکس:

33289232-041

آدرس:

وب سایت:

www.azar.maskanco.ir

سال مالی:

06/31

موضوع فعالیت:

: موضوع اصلی: فعالیت در زمینه پروژه های عمرانی به خصوص تولید انبوه مسکن- موضوعات فرعی : تهیه زمین و غیر منقول (عرصه و اعیان) اعم از خرید یا اجاره یا تملک یا از طریق ادارات زمین شهری و غیره جهت اجرای پروژه های ساختمانی- مطالعه و طراحی و اجرای طرحها و پروژه های شهرسازی و ساختمانی اعم از مسکونی تجاری- تاسیساتی و ..