نام نماد :

اميد

نام شرکت :

تامین سرمایه امید

مدیر عامل:

سيدمحسن موسوي

تلفن:

88536880-021

فکس:

021-54906

آدرس:

مورد ندارد

وب سایت:

www.omidib.com

ایمیل:

info@omidib.com

سال مالی:

09/30

موضوع فعالیت:

پذیره نویسی،تعهد پذیره نویسی،و تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه ثانویه در حد امکانات مالی خود و بازارگردانی اوراق مذکور