نام نماد :

اطلس

نام شرکت :

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

مدیر عامل:

حجت اله نصرتيان ثابت

تلفن:

0218700

فکس:

02181901708

آدرس:

بلوار آفریقا-نبش دیدار شمالی-پلاک 51

وب سایت:

atlasetf.com

ایمیل:

test@test.com

سال مالی:

07/30

موضوع فعالیت:

سرمایه گذاری در اوراق بهادار