نام نماد :

آسيا

نام شرکت :

بیمه آسیا

مدیر عامل:

مسعود بادين

تلفن:

88900072

فکس:

88900168

آدرس:

وب سایت:

www.bimehasia.com

ایمیل:

سال مالی:

12/30

موضوع فعالیت:

-انجام عملیات بیمه ای در انواع رشته ها بر اساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی ج.ا.ا -قبول و واگذاری بیمه های اتکائی در داخل و خارج از کشوردر چارچوب ضوابط مصوب بیمه مرکزی -سرمایه گذاری از محل سرمایه ، ذخایر و اندوخته ها در چارچوب ضوابط مصوب شورایعالی بیمه . -هر نوع عملیات شامل تاسیس شرکتهای فرعی ، خرید و تملک سهام شرکتهای دیگر با حق فروش و انتقال آنها طبق مقررات