نمادقیمت تغییر% قیمت پایانیتغییر% تعدادحجمارزش (M)
دسانكوح 7,700
-3.75
7,580
-5.25
77 3,968,010 30,097
پخشح 17,100
-4.74
17,150
-4.46
185 784,406 13,464