نمادقیمت تغییر% قیمت پایانیتغییر% تعدادحجمارزش (M)
وگردشح 1,370
0.22
1,383
1.17
234 3,914,705 5,413
دسانكوح 3,796
0.34
3,731
-1.37
161 473,141 1,765