حق تقدم فرابورس

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار فرابورس قابل مشاهده می باشد.

نمادقیمت تغییر% قیمت پایانیتغییر% تعدادحجمارزش (M)
پخشح 12,600
5.00
11,977
-0.19
1,165 3,175,578 38,034
شصدفح 18,919
-5.00
18,931
-4.94
30 29,689 562
ثترانح 1,900
-5.00
1,936
-3.20
3 14,000 27
كتوكاح 28,975
-5.00
28,975
-5.00
1 177 5