اوراق مشارکت بورس

در این بخش اطلاعات اوراق مشارکت های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می باشد.

نمادقیمت تغییر% قیمت پایانیتغییر% تعدادحجمارزش (M)
پارسا306 968,000
0.00
968,000
0.00
1 40 39
صعبيد312 1,005,960
0.60
1,005,960
0.60
1 34 34
صشستا311 1,000,000
0.00
999,677
-0.03
4 31 31