حق تقدم بورس

در این بخش اطلاعات حق تقدم‌های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می‌باشد.

نمادقیمت تغییر% قیمت پایانیتغییر% تعدادحجمارزش (M)
شبريزح 15,360
-1.03
15,580
0.39
1,341 3,419,447 53,259
سارومح 25,670
2.84
25,430
1.88
259 1,137,335 28,927
سخاشح 51,270
-2.60
51,310
-2.53
249 245,925 12,619
شفنح 10,000
-7.92
10,240
-5.71
120 404,087 4,137
خريختح 1,900
-5.00
1,949
-2.55
44 1,506,736 2,937
پكويرح 4,080
1.59
4,116
2.49
13 85,946 354