حق تقدم بورس

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می باشد.

نمادقیمت تغییر% قیمت پایانیتغییر% تعدادحجمارزش (M)
قرنح 24,610
-8.27
25,000
-6.82
2,345 2,090,635 52,270
ومعادنح 5,600
-3.11
5,710
-1.21
1,166 8,324,407 47,519
ديرانح 8,400
2.69
8,350
2.08
849 1,832,416 15,293
كپشيرح 15,600
-6.14
15,640
-5.90
92 923,999 14,450
واميدح 7,130
-1.11
7,100
-1.53
220 1,587,964 11,270
دسبحانح 12,260
-2.00
12,340
-1.36
271 327,232 4,038