نمادقیمت تغییر% قیمت پایانیتغییر% تعدادحجمارزش (M)
كچادح 4,477
-4.24
4,498
-3.79
1,244 9,838,300 44,253
كگلح 5,060
-0.39
5,030
-0.98
821 6,673,482 33,545
تاصيكوح 5,700
-5.63
5,680
-5.96
1,202 5,397,893 30,646
لوتوسح 2,670
-2.70
2,632
-4.08
149 901,329 2,372