ارزش معاملات - بورس و فرابورس نقدیحجم معاملات - بورس و فرابورس نقدیتعداد معاملات - بورس و فرابورس نقدی