نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مختلط كاريزما
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق مختلط كاريزما