نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق صندوق سرمايه گذاري خصوصي ثروت آفرين فيروزه
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق صندوق سرمايه گذاري خصوصي ثروت آفرين فيروزه