نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق گروه زعفران سحرخيز
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق گروه زعفران سحرخيز