نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق قابل معامله زرين كوروش
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق قابل معامله زرين كوروش