نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق قابل معامله پالايشي يكم
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق قابل معامله پالايشي يكم