نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق الماس كوروش
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق الماس كوروش