نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق اعتبار آفرين ايرانيان
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق اعتبار آفرين ايرانيان