نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق صندوق سرمايه‌گذاري مديريت ثروت صندوق بازنشستگي كشوري
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق صندوق سرمايه‌گذاري مديريت ثروت صندوق بازنشستگي كشوري