نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق صندوق سرمايه‌گذاري اعتبار سرمايه نو آفرين
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق صندوق سرمايه‌گذاري اعتبار سرمايه نو آفرين