نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق قابل معامله ارزش آفرين بيدار
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق قابل معامله ارزش آفرين بيدار