نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق اعتبار سهام ايرانيان
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق اعتبار سهام ايرانيان