نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق اندوخته آميتيس
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق اندوخته آميتيس