نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق قابل معامله ياقوت آگاه
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق قابل معامله ياقوت آگاه