نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق صندوق سرمايه‌گذاري مشترك مدرسه كسب و كار صوفي رازي
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق صندوق سرمايه‌گذاري مشترك مدرسه كسب و كار صوفي رازي