نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق زمرد نو ويرا ذوب آهن
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق زمرد نو ويرا ذوب آهن