نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق قابل معامله سرو سودمند مدبران
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق قابل معامله سرو سودمند مدبران