نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه الماس بيمه دي
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه الماس بيمه دي