نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق صندوق سرمايه‌گذاري جسورانه فناوري بازنشستگي
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق صندوق سرمايه‌گذاري جسورانه فناوري بازنشستگي