نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق قابل معامله انديشه ورزان صبا تأمين
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق قابل معامله انديشه ورزان صبا تأمين