نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي مفيد
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي مفيد