نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان