نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق پشتوانه سكه طلاي زرافشان اميد ايرانيان
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق پشتوانه سكه طلاي زرافشان اميد ايرانيان