نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق توسعه فراز اعتماد
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق توسعه فراز اعتماد