نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق اعتماد كارگزاري بانك ملي ايران
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق اعتماد كارگزاري بانك ملي ايران