نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق پشتوانه طلاي لوتوس
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق پشتوانه طلاي لوتوس