نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق جسورانه رويش لوتوس
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق جسورانه رويش لوتوس