نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق آواي سهام كيان
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق آواي سهام كيان