نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق قابل معامله با درآمد ثابت كيان
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق قابل معامله با درآمد ثابت كيان