نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق اعتماد ملل
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق اعتماد ملل