نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق اختصاصي بازارگرداني پست بانك ايران
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق اختصاصي بازارگرداني پست بانك ايران