نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق اختصاصي بازارگرداني گروه گردشگري ايرانيان
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق اختصاصي بازارگرداني گروه گردشگري ايرانيان