نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق ارزش آفرين گلرنگ
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق ارزش آفرين گلرنگ