نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق پارند پايدار سپهر
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق پارند پايدار سپهر