نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت اميد انصار
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت اميد انصار