نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق نيكوكاري جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص)
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق نيكوكاري جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص)