نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق اختصاصي بازارگرداني بانك سينا
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق اختصاصي بازارگرداني بانك سينا