نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق اختصاصي بازارگردان تجارت ايرانيان اعتماد
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق اختصاصي بازارگردان تجارت ايرانيان اعتماد