نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق قابل معامله هستي بخش آگاه
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق قابل معامله هستي بخش آگاه