نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان