نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مشترك افق كارگزاري بانك خاورميانه
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق مشترك افق كارگزاري بانك خاورميانه