نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق بازارگرداني گسترش صنعت دارو
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق بازارگرداني گسترش صنعت دارو